דו"ח מרדכי: מעבר לרשיונות ב-2012

הוועדה ממליצה על מתן רשיונות לתקופה של 15 שנה על פי הכללים והחובות הקיימים כיום בחוק הרשות השניה, שידור פרסומות בכבלים ובלווין והקמת רשות תקשורת

  • דו"ח מרדכי
  • רשיונות
ענת קם

ועדת מרדכי תגיש היום את מסקנותיה על הרפורמה הנדרשת בשוק הטלוויזיה לשר התקשורת היוצא אריאל אטיאס. במרכז מסקנות הועדה עומד המעבר משיטת הזיכיונות הקיימת כיום בשידור המסחרי לשיטת רישיונות, בדומה לשידורים בכבלים ובלווין. עוד ממליצה הועדה על הקמת רשות תקשורת לאומית, על ביטול התמלוגים המשולמים גם על ידי בעלי הרישיון בערוצים המסחריים וגם על ידי המשדרים בכבלים ובלווין, הקמת חבילת שידורים צרה בכבלים ובלווין, הרחבת מספר הערוצים שישודרו בחבילה הדיגיטאלית (DTT), החלת הפרסום בכבלים ובלווין, בחינת סוגית עמלות הפרסום והגברת האכיפה על הפרסום הסמוי ובניית מנגנון להעברת תקציבים להפקות מקור במידה שהגופים המשדרים לא יעמדו במחויבויותיהם. בנוסף, ממליצה הועדה על ביצוע שינויי החקיקה הנדרשים עוד במהלך 2009 כדי ליישם את כל המהלכים במסגרת הזמן המומלצת.

"הגוף המסדיר", כפי שמוצג במסקנות הועדה, יהיה אחד משלוש אפשרויות. אחת מהן היא מינוי של אדם במשרד ראש הממשלה, בתקן מנכ"ל משרד ממשלתי, שיהיה אחראי על הסדרת השוק. שתי האפשרויות האחרות הן איחוד של רשות השידור, המועצה לשידורי כבלים ולווין והרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, או “ברית המועצות”, איחוד בין מועצת הכבלים והלווין והרשות השנייה ללא רשות השידור. גופים אלה יהוו את הבסיס לרשות הלאומית לתקשורת.

הועדה ממליצה על מעבר לרישיונות בערוצי הברודקאסט, לכל העומד בתנאי הסף שייקבעו וללא מכרז, לתקופה של 15 שנים עם אפשרות להארכה ב-15 שנים נוספות החל מחודש ינואר 2012. הערוצים יופצו באמצעות המערך הקרקעי ספרתי (DTT) בגיבוי לוויני ודרך הכבלים והלווין. עם זאת, הועדה ממליצה שלא להעניק רישיונות למי שבתום תקופת הזיכיון שלו נמצא כי לא עמד במחויבויותיו. הועדה ממליצה כי הכללים והחובות שיחולו על בעל רישיון יהיו אלה הקיימים כיום בחוק הרשות השניה לגבי בעלי זיכיון לשידורי טלוויזיה, בפרט נושאי חובות תוכן השידורים כולל שידורי חדשות.

עוד בוואלה!

מרתק: הנשק הסודי שמחולל פלאים במלחמה

אריה זמיר
לכתבה המלאה

מי יקבל את 22 בשלט?

בעלי רשת וקשת, הזכייניות המשדרות בערוץ 2, יוכלו לבחור אם להגיש בקשה לרישיון במהלך 2011 או בתום תקופת זיכיונן, ב-31 באוקטובר 2015. במידה ששתי הזכייניות תבחרנה ברישיון, יתקיים מכרז על הזכות להשתמש באפיק 22, במותג "ערוץ 2” ובבעלות על חברת החדשות של ערוץ 2. המכרז יתקיים בין כל הגופים שיקבלו רישיון לשידור בערוץ ברודקאסט. במידה ששתיהן תבחרנה להמתין לתום תקופת הזיכיון, המכרז יתקיים ב-2015 ועד אז הן יפעלו בתנאי הזיכיון הקיימים. אם אחת הזכייניות תבחר להמשיך להחזיק בזיכיון השידור בערוץ 2 והשנייה תבחר לבקש רישיון, בעלת הזיכיון תוכל לבחור בין קבלת המחויבויות גם של הזכיינית השנייה כפי שנקבעו בכתב הזיכיון שלה, או להגדיל את מחויוביותיו על פי זיכיונו באופן יחסי ליחידת השידור שיקבל. כך לדוגמה, אם רשת תבחר להשאר בערוץ 2 וקשת תבחר ברישיון, רשת תוכל לקבל על עצמה עוד שלושה ימי שידור בהם תצטרך לשדר על פי כתב הזיכיון שלה. במידה שהזכיינית שתשאר בערוץ 2 לא תבחר באף אחת מהאפשרויות, יתקיים מכרז על ימי השידור שנותרו.

ומי יקבל את 10?

לגבי ערוץ 10, במידה שהרשות השניה תחליט להאריך את זיכיון ישראל 10 עד תום ינואר 2012, יוכל בעל הזיכיון לבקש רישיון במקומו או לבקש את הארכת הזיכיון בשנתיים נוספות, עד ינואר, 2014 ורק אז לעבור לזיכיון. ברגע שיעבור הערוץ לרישיון, יתפרסם מכרז על השימוש באפיק 10 במותג "ערוץ 10” ועל הבעלות בחדשות 10. כמו בערוץ 2, המכרז יתקיים בין כל הזכאים לרישיון המעוניינים בכך. אם מועצת הרשות השנייה תחליט שלא להאריך את זיכיון "ישראל 10”, יתקיים מכרז על הפעלת ערוץ 10 והזוכה בו יורשה לבחור לעבור לרישיון ב-2012 או ב-2015, בכפוף לעמידה במחויובויותיו במהלך תקופת הזיכיון. אם יקבל רישיון זה, ישארו אפיק 10, המותג "ערוץ 10” והבעלות על חברת החדשות בידיו.

שחקנים חדשים יזכו ל-”הגנות הינוקא"

ועדת מרדכי קבעה כי נוסף לבחינת מחויבויות שוטפת, אחת לחמש שנים תתבצע בדיקה מקיפה של כל העמידה במחויבויות בעל הרישיון עד אותה נקודה. נוסף לסמכויות האכיפה המצויות כיום בידי הרשות השנייה וסמכויות נוספות שיינתנו לגוף המסדיר, במידה של אי עמידה במחויבויות יבוטל רישיון השידור, אלא אם יצליח להצדיק אי עמידה זו ולהתחייב להשלים את המחויבויות בתוך שנה. הגופים בעלי רישיון השידור יידרשו להפקיד, נוסף לערבות רגילה, ערבויות ספציפיות בידי הגוף המסדיר להבטחת מילוי מחויבויות הסוגה העלית. במקרה של אי עמידה במחויבויות אלה, יוכל הגוף המסדיר להשתמש בערבויות אלה להעברה ישירות להפקות מקומיות.

ועדת מרדכי קבעה עוד, כי גופים בעלי רישיון שידור שלא היו בעלי זיכיון לשידור קודם לכן, יזכו ל-”הגנות הינוקא" הקבועות בחוק, כפי שניתנו לערוץ 10 עם תחילת שידוריו. במידה שיהיו יותר מארבעה בעלי רישיונות, יבחן הגוף המסדיר את סוגיית שידור החדשות אשר כל בעל רישיון מחויב לה.

ערוצים 9 ו-24 יוכלו לגבות דמי מנוי

ועדת מרדכי ממליצה על התחלת שידורי פרסומות בכבלים ובלווין בינואר 2012, תחילת שידור בעלי הרישיונות.

ביחס לחבילת הבסיס הצרה, ממליצה הועדה ליישם את החלטת הממשלה מאוגוסט 2008 ולקראת תחילת שידורי ה-DTT הצפויים כבר בחודשים הקרובים, לעודד את חברות הכבלים והלווין להציע חבילת בסיס צרה. צעד זה הוא הכנה למהלך בו
תחוייבנה חברות הכבלים והלווין להציע חבילת בסיס צרה, החל מאוגוסט 2012. חבילה זו תכלול את חמשת הערוצים הפתוחים

לציבור (שיכללו ב-DTT), ערוצים המשודרים על-ידי בעלי רשיונות לשידור ערוץ מרכזי נוספים במידה שיהיו, הערוצים המיוחדים והערוצים הייעודיים המשודרים כיום בכבלים ובלווין (ערוץ 9, ערוץ 24 ועוד). הגוף המסדיר יפעל להמשך פעילותם הייחודית של הערוצים הייעודיים (ערוצי הכבלים והלווין הממומנים מפרסומות) ולאחר שיותרו שידורי פרסומות בכל ערוצי הכבלים והלווין, יהיו זכאים הערוצים הייעודיים להחליף את רישיונם בכזה המאפשר גביית דמי מנוי.

העברת כספים ליצירה

בסוגיית עמלות הפרסום, שנידונה גם במתווה בוחבוט למיקוד הרגולציה של הרשות השנייה, נקבע כי משרדי הממשלה השונים יבחנו את אופן ההסדרה הנדרש עד מחצית 2010. כמו כן, הוחלט כי יוגברו הפיקוח והאכיפה למניעת הפרסום הסמוי בשידורים.

ביחס להשקעה ביצירה והפקות מקור, קבעה ועדת מרדכי כי ייבחנו הדרכים לשימוש בסכומי הכסף שצפויים להתקבל במכרזים העתידיים שיתקיימו, בערבויות שיחולטו בגין הפרת תנאי הרישיון וכן סכומים נוספים שיגיעו מערוצי הברודקאסט במטרה להפנות כספים אלו למימון הפקות טלוויזיה מקומיות איכותיות. בין היתר ייקבעו המסגרת לפעילות זו אופן ניהולה, הגופים אליהם יופנו הכספים או ההפקות, הקריטריונים להקצאת הכסף, אפשרות השידור של תכנים אלו במתכונת הקבועה בחוק הרשות השנייה ועוד.

בסוגיית בתמלוגים, כאמור, קבעה הועדה כי בעל רישיון לשידור בערוץ ברודקאסט לא יחויב בתשלום תמלוגים למדינה. בעלי זיכיונות השידור כיום ימשיכו לשלם תמלוגים עד לקבלת רישיון. בעלי הרישיונות לשידור בכבלים ובלווין לא יחויבו בתשלום תמלוגים החל מהיום בו יציעו חברות הכבלים והלווין את חבילת הבסיס הצרה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully