וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הרשות השניה הטילה עיצומים רק על 1% מכלל ההפרות בערוצים המסחריים

אמילי גרינצווייג

17.5.2011 / 16:00

מבקר המדינה בדק את הפיקוח של הרשות השניה בערוצים המסחריים. בשנים 2008 - 2010 הוטלו שלושה עיצומים מתוך 336 הפרות: "השירות שקיבל הציבור נפגע פגיעה ממשית"

דו"ח מבקר המדינה בדק את התנהלות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו המפקחת על הערוצים המסחריים 2 ו-10 ועל תחנות הרדיו האזורי. הדו"ח מצביע על ליקויים בהליכי המינויים במועצת הרשות השנייה ובהיבטים שונים של פיקוח על הטלוויזיה המסחרית. המבקר בחן את הליכי האיתור והמינוי של חברי המועצה, יושב הראש ושל דירקטורים מטעם הרשות בחברות החדשות. כן נבחן פיקוח הרשות על שידורי ערוצים 2 ו-10 והטיפול בהפרות בשידור בטלוויזיה וברדיו. נושא נוסף שנבחן הוא ניהול כספי התמלוגים שמשלמים למדינה בעלי הזיכיון והבקרה על ניהולם.

עיכוב העברת תמלוגים לאוצר

המבקר מתח ביקורת חריפה על התנהלות הרשות בנוגע לפיקוח על כספי התמלוגים אותן מעבירות הזכייניות. על פי הדוחות הכספיים של הרשות לשנים 2006-2009, הכנסותיה מתמלוגים הסתכמו באותן שנים בכ-180.8 מיליון שקל, שהם כ- 45.2 מיליון שקל לשנה. המבקר הצביע על כך שבאופן הפעולה, בו התמלוגים הועברו לחשבון בנק כללי בו מנוהלים כספי הרשות מקשה לבצע מעקב על הכספים באופן שיבטיח כי השימוש בהם נעשה בהתאם לייעוד שנקבע להם והמדינה קיבלה את כל הכספים להם היא זכאית. כן הדבר נעשה בניגוד להנחייה לפיה יש לנהל חשבונות תקבולים נפרדים.

המבקר כותב כי הכספים שהועברו מהרשות השניה לאוצר המדינה, עד אפריל 2010, הועברו ללא בקרה כלל. כן מצא המבקר כי הרשות לא עמדה במועדים המקוריים שנקבעו להעברת יתרת התמלוגים לאוצר ועיכבה את העברתם שלא כדין. יתרה מזו, ממצאי הביקורת העלו כי הרשות ניכתה מכספי התמלוגים למדינה עלויות שלטענת משרד התקשורת אינן תואמות את הוראות החוק בעניין זה, בסך של כ-706 אלף שקל.

המבקר קבע כי הרשות לא גבתה כדין מבעלי הזיכיון את התמלוגים עבור המחצית הראשונה של שנת 2010. בנושא זה קבע המבקר כי על משרד האוצר לקיים פיקוח ובקרה על כספי התמלוגים. על משרדי התקשורת והאוצר להקפיד להשלים את הפעולות הדרושות לתיקון תקנות הכספים מבעוד מועד כדי למנוע הישנות של אי-גביית תמלוגים.

מנגנון הפיקוח יושם באופן חלקי

בנושא הפיקוח על השידורים בערוץ 2 קבע המבקר כי נתוני הרשות על אי עמידתם של בעלי הזיכיון בהתחייבויותיהם בתחום הסוגה עילית מלמדים על כך שהשירות שקיבל הציבור בתחום זה נפגע פגיעה של ממש. משרד מבקר המדינה מעיר גם כי המתכונת ולפיה התחייבויות שלא מולאו בשנים קודמות מקוימות באמצעות הגדלת ההשקעות בשנים מאוחרות אין בה כדי לפצות את הציבור על חוסרים מהעבר, ולכן הרשות נדרשת לאכוף בכל שנת פעילות או לפחות בסמוך אליה את מילוי התנאים שנקבעו במכרז, תנאים שבשלהם הועדפו הזכיינים על מתמודדים אחרים. עוד קבע המבקר כי הרשות יישמה את מנגנון הפיקוח על הפרת המחוייבויות באופן חלקי ואף הקטינה לעתים את הסכומים שחולטו מבעלי הזיכיון.

"מנגנון הקנסות הוא אות מתה ברגולציה של השידור המסחרי"

המבקר רואה בחומרה את העובדה שבין השנים 2006-2008 פירסמה הרשות השניה את הדו"ח השנתי כשנה לאחר התקופה הנבדקתהדבר פוגע לדבריו ביכולת המועצה לקבל תמונה עדכנית של עמידת בעלי הזיכיון בהתחייבויותיהם. כמו כן העיכוב בפרסום מונע מהציבור לקבל דיווח על השירות שקיבל. ככלל בנוגע לטיפול בהפרות בשידורי הטלוויזיה והרדיו קבע המבקר כי בין השנים 2008-2010 הטיל מנכ"ל הרשות סנקציות על בעלי זיכיון לעתים רחוקות בלבד ביחס למספר ההפרות. מהדוח עולה כי בשנים 2008-2010 בוצעו 60 הפרות בתחום הרדיו אך רק בגין שש מהן הוטלו עיצומים כספיים, בתחום הטלוויזיה מצביע המבקר על מצב קיצוני הרבה יותר, כאשר מתוך 336 הפרות רק בגין שלוש מהן, פחות מ-1%, הוטלו עיצומים בפועל.

המבקר כותב כי בהעדר תקנות לעניין שיעורי הקנס, נבצר מהרשות להפעיל סנקציות, כך ש "מנגנון הקנסות הוא אות מתה ברגולציה של השידור המסחרי". המבקר קובע כי על שר התקשורת לקבוע תקנות למימוש הוראות החוק בדבר מנגנון קנסות, כדי לחזק את יכולת האכיפה וההרתעה של הרשות הפועלת כרגולטור והמופקדת, בין היתר, על קיום השידורים והפיקוח עליהם. המבקר דורש מהרשות השניה להבטיח שהדו"ח השנתי יפורסם בהקדם האפשרי.

sheen-shitof

עוד בוואלה!

תרפיית מציאות מדומה: טיפול להתמודדות עם חרדה

בשיתוף zap doctors

זזים

המבקר מתייחס גם להליך המינוי למועצת הרשות ומציין את העיכוב בכינון המועצה החדשה. מותח ביקורת על מינויו של אמנון נדב ליו"ר המועצה. נדב התפטר לאחר חודשיים מכיוון שסרב לעמוד בסיכום לפיו ביתו תתפטר מתפקידה ברדיו 99fm.

המבקר קבע כי על משרד התקשורת להיערך בעתיד לקיום הליך המינוי של המועצה מבעוד מועד באופן שהמועצה החדשה תתמנה עם סיום כהונתה של המועצה היוצאת.

המבקר מתייחס למינויו של יו"ר ועדת טלוויזיה, יעקב שחם, עוד בישיבה הראשונה של המועצה לבקשת יו"ר המועצה, אילן אבישר, בשעה שיתר חברי הוועדה מונו כמה חודשים לאחר מכן. המבקר מציין כי התברר כי שחם ושר התקשורת, משה כחלון, רשומים כחברי דירקטוריון של חברה שאינה פעילה הנמצאת בהליכי רישום החל משנת 2000. הן יו"ר הוועדה והן השר או מי מטעמו לא דיווחו על כך לוועדת המינויים. היועצת המשפטית של משרד התקשורת התייחסה לסוגייה וקבעה כי ""נראה כי לא היה במידע זה כדי לשנות מהחלטת הוועדה".

בעניין מינוי דירקטורים מטעם הרשות בחברות החדשות ציין המבקר כי בשנים 2008-2010 מינתה המועצה מספר חברי דירקטוריון קטן מזה שנקבע בחוק: "הרכב חסר של נציגי הציבור במועצת המנהלים של חברות החדשות עלול לפגוע ביכולת לקיים בקרה ופיקוח ציבוריים נאותים ובאינטרס הציבורי לקיים שידורים מהימנים נטולי פניות ונעדרי אינטרסים כלכליים ופוליטיים".

התמהמהות מכרז ערוץ 10

לגבי ההתנהלות הנוגעת במכרז לזיכיון ערוץ 10 קבע מבקר כי השתהות המועצה בהליכי קבלת ההחלטה בדבר פרסום המכרז הכשיל את האפשרות לגייס בעל זיכיון בהליך מכרזי מסודר. ממצאים אלה מחייבים הפקת לקחים בנוגע לסמכותה של מועצה ציבורית לנקוט גמישות כה רבה שתאפשר לה לפעול בדרכים שלא עולות בקנה אחד עם דרישות הדין.

סמירה בתגובה: "בתום חמש שנים, הזכייניות עומדות במחוייבויות"

מנשה סמירה מנכ"ל הרשות השנייה מסר בתגובה: דו"ח המבקר בדק את פעילות הרשות השנייה ביסודיות ובאופן מקיף. ממצאי הביקורת ביחס לשנים עברו מוכרים לרשות וננקטו פעולות בשנים האחרונות המובילות לסגירת הפערים ולעמידה במחויבויות (הושלמו כ- 70 מיליון שקל עד כה). הרשות רואה בביקורת חיזוק למדיניות הרשות בעניין עצמאותה המקצועית, שיפור כלי האכיפה והטלת עיצומים כספיים (בהמשך לפסיקות בג"צ האחרונות בנושא). יש להדגיש כי השינוי במגמת ההתנהלות של הערוצים בשנים האחרונות והעמידה במכסות מאפשרת להעמיק את השיח הישראלי, התרבותי והחברתי המשתקף על פני המרקע בערוצי הברודקאסט.

לעניין הפערים במחויבויות התוכן – הבדיקה התייחסה לשלוש השנים הראשונות של תקופת הזיכיון. כעת, בתום חמש שנים לזיכיון, הפעילות שננקטה על ידי הרשות הובילה לעמידה במכסות ואף השלמת חלק מהפערים של שנים עברו. שנים 2009, 2010 הסתיימו בעמידה מלאה ואף מעבר. שנת 2011 מסתמנת ככזו.

כל תשלומי התמלוגים הועברו לאוצר המדינה כנדרש. בחלק מהמקרים העברת התשלום נדחתה בתאום ובהסכמת משרד האוצר. לצערנו, התקנות שהינן באחריות משרדי הממשלה לא נחתמו במועדים שנקבעו מראש ולכן נוצר פער טכני. לעניין ערוץ 10 – העמדה המקצועית של הרשות השנייה ואופן השלמת הפערים גובתה בתהליך חקיקה. בהתאם לכך הזכיין עומד בתכנית ומבצע את הנדרש כך שהציבור זוכה לקבל את המכסה בה חויבה ישראל 10 בשנים 2009, 2010, 2011".


ד"ר אילן אבישר, יו"ר המועצה, מסר בתגובה:" מרגע שנבחרתי לתפקיד יו"ר המועצה, פעלתי מיידית ובאופן נמרץ לקידום ולמיצוי תהליך בחירת הדירקטורים לחברות החדשות. מאז תחילת כהונתי כיו"ר מועצת הרשות השנייה למדתי לעריך את כישוריו המגוונים של מר יעקב שחם, ניסיונו העשיר בתחומים של ניהול ותקשורת ותרומתו למועצת הרשות ולוועדת הטלוויזיה"

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully