דו"ח מבקר המדינה: בעיות אתיות ברדיו האזורי; ליקויים ברשות השנייה

ריבוי משדרי התרמה בתשלום ברדיו האזורי, בעלי מניות המגישים תוכניות אישיות, הוצאה שנתית בסך 68 אלף שקל על מוניות וקיום ישיבות מועצה רבות מחוץ לירושלים, בניגוד לחוק – הם חלק מהליקויים, שמרביתם מיוחסים למועצה הקודמת, של הרשות השנייה שהדו"ח מתייחס אליהם

מבקר המדינה, יוסף שפירא (צילום: טלי מאייר )

בעלי מניות המגישים תוכניות אישיות ברדיו האזורי, ריבוי משדרי התרמה ברדיו האזורי בתמורה לתשלום, הוצאות כספיות גבוהות על מוניות מירושלים לתל אביב כדי לקיים שם ישיבות מועצה והיעדרויות רבות של חברי מועצה מהישיבות – אלה הם רק חלק מהליקויים עליהם מצביע מבקר המדינה, יוסף שפירא, בדו"ח שפירסם היום (שלישי). הדו"ח מתייחס לתקופה שבין 2015-2011, כאשר המועצה הנוכחית התכנסה בסוף 2014.

בפרק המתייחס לרדיו האזורי נכתב כי הליקויים העיקריים הם: היעדר תוכנית לפיקוח על תחנות הרדיו האזוריות; אי-בחינה ואישור של לוח השידורים; אסדרה לקויה של נושאים בתחום האתיקה בשידורים – ריבוי מקרים של הגשת תוכניות אישיות על ידי מנהלים ובעלי עניין בתחנות; טיפול הרשות בהפרות - הרשות לא השלימה את הסדרת נושא הטלת העיצומים הכספיים בחקיקה באמצעות משרד התקשורת; שיתוף שידורים (סינדיקציה) - קרוב לרבע מהשידורים מועברים בידי שתי תחנות אזוריות בלבד, והדבר עלול לפגוע ביישום "עקרון האזוריות"; ריבוי שידורי התרמה.

בהקשר משדרי התרמה נכתב כי "הרשות איננה אוכפת את ההוראה בדבר דיווח על עלויות השידור ואיננה דורשת מתחנות הרדיו להגיש לה דיווח בדבר הכספים המתקבלים מהמוסד הציבורי עבור השידור. הועלו ממצאים המעידים שהרשות הייתה ערה לאפשרות שתחנות קיבלו תשלומים עבור משדרי התרמה בניגוד לכללים, החלה לברר את העניין אולם לא השלימה את הטיפול בכך". עוד נכתב כי "על הרשות להקפיד ולדרוש מתחנות הרדיו דיווח מלא על עלויות השידור שהן גובות מהמוסדות הציבוריים עבור משדרי ההתרמה. כמו כן עליה לערוך תחשיב שיסייע לה לאמוד את סבירות דיווחי התחנות ולשקול אם להשתמש בדו"חותיהן הכספיים לצורך הערכת העלות של משדרי ההתרמה".

עוד בוואלה!

ליום הולדת, צפייה במשחק או הרמת כוסית: המארז שכולם יעופו עליו

לכתבה המלאה

עלות ישיבות המועצה: 672 אלף שקל בשנה

בדו"ח שפורסם היום ישנה גם התייחסות לליקויים ברשות השנייה בפרק מיוחד שהוקדש לנושא. חלקו הראשון של הפרק מתמקד בעניינים מנהלתיים של הרשות: עיכוב במינויים, עיכוב באישור פרוטוקלים עיכוב באישור תקציבים, חוסר באיוש תפקידים, היעדרויות של חברי מועצה מהישיבות והוצאות גדולות על נסיעות במוניות – כאשר בניגוד לחוק, הרבה מישיבות מועצה התקיימו בתל אביב ולא בירושלים, ועל כך יש ביקורת חריפה בדו"ח.

מהדו"ח עולה כי ב-2014 קיימה המועצה הקודמת 18 ישיבות מועצה, כאשר רק אחת מהן התקיימה בירושלים והיתר באזור תל אביב. באשר למועצה הנוכחית, עד אפריל 2015 קיימה המועצה עשר ישיבות מועצה, רק שתיים מהן במשרדי הרשות בירושלים והיתר באזור תל אביב. מפברואר 2010 עד אוקטובר 2015 שילמה הרשות כ-672 אלף שקל לצורך שכירת מקומות ועבור כיבוד לישיבות המועצה באזור תל אביב, "אף על פי שבמשרדים בירושלים יש מקום מתאים לקיום הישיבות בלא עלות נוספת לשכירת מקום", נכתב.

על פי דו"ח הוצאות נסיעות חברי המועצה ב-2014, הסתכמה עלות נסיעותיהם של חברי המועצה במוניות ב-68 אלף שקל (לא כולל מע"מ). סכום זה הוצא עבור כ-120 נסיעות במוניות (רובן הלוך ושוב) של חברי המועצה הנוכחית והקודמת. בממוצע, עלות כל נסיעת הלוך ושוב הסתכמה בכ-560 שקל. מבדיקת הדו"ח עולה כי המוניות שימשו להסעת חברי המועצה לבדם בלי שניתן לכך אישור יו"ר המועצה. זאת ועוד, לפחות 18 נסיעות בוצעו מאזור שממנו הגיע חבר מועצה נוסף לישיבה.

עוד עולה מהדו"ח כי ב-2013 רק חבר מועצה אחד נעדר מ-92% מהישיבות, לעומת חמישה חברי מועצה שנעדרו מ-50% עד 100% מהישיבות ב-2014. בשנת 2015, שלושה חברים נעדרו מ-50% עד 70% מהישיבות. כלומר, בשנים 2015-2013 נעדרו 45% מחברי המועצה הקודמת ו-20% מחברי המועצה הנוכחית מיותר מ-50% מישיבות המועצה.

בנוגע למשרד יחסי הציבור, לפי מסמכי המכרז סוכם שעבור מתן שירותי יח"צ ללא נציג במשרדי הרשות ישולמו 13 אלף שקל לחודש, ועבור מתן השירותים שיכללו נציג במשרדיה ישולמו 20 אלף שקל לחודש - הרשות בחרה באפשרות זו. ביוני 2014 החלה הרשות לשלם למשרד בן חורין אלכסנדרוביץ, כאשר בנובמבר 2014 המשרד פתח שלוחה בירושלים בבניין הסמוך למשרדי הרשות, והנציגה מונתה לנהל אותה. בעקבות זאת מתחילת 2015 לא נכח נציג של המשרד במשרדי הרשות, אף למרות זאת, במועד סיום הביקורת המשיכה הרשות לשלם למשרד הזוכה בעבור שירותים הכוללים העמדת נציג במשרדיה.

עוד מצוין בדו"ח כי לא נמסר גילוי נאות מספיק מפורט על ההיכרות בין המנכ"ל הקודם של הרשות לבין איתי בן חורין. בדו"ח נכתב גם כי "לכאורה, הרשות קיבלה החלטה חד-צדדית לשנות את תפקידיה של הדוברת באופן המעלה חשש לפגיעה בזכויותיה המוגנות. נוכח האמור, עם חזרתה של הדוברת מחופשת לידה היה על ההנהלה ומועצת הרשות לפעול לשילובה בעבודה באופן שלא יפגע בזכויותיה ובהתאם לתכליתן של הוראות הדין".

הרשות: "מרבית הליקויים - מתקופת המועצה הקודמת"

תגובת הרשות לדו"ח מבקר המדינה: "רובן המכריע של הערות המבקר מתייחסות לתקופת כהונתה ‏של הנהלת ומועצת הרשות ‏הקודמת. עם תחילת כהונתה של מועצת הרשות הנוכחית בסוף שנת 2014, הובילה ‏המועצה בשיתוף הנהלת הרשות שינויים רוחביים אשר נתנו מענה או שיפרו באופן ניכר ‏את מרבית הנושאים שעלו ‏בדו"ח, לרבות (אך לא רק) אישור דו"חות פרוטוקולים ‏ופרסומם באתר הרשות, איוש מרבית משרות ובכללן מבקר הרשות, קיום ‏ישיבות ‏בירושלים ויציאה למכרז פתוח למתן שירותי יחסי ציבור.‏

"ראוי לציין כי השיפור שהובילה מועצת הרשות המכהנת בא לידי ביטוי גם בדו"ח עצמו.‏ עוד ראוי לציין כי בחלק לא ‏מבוטל מהנושאים שנבדקו, מדובר הלכה למעשה בתחומי ‏אחריות של משרדי הממשלה ‏ולא בתחומי אחריותה של הרשות השנייה.‏ הרשות השנייה רואה חשיבות רבה בפעילות בהתאם לכללי מינהל תקין ותמשיך לפעול ‏בשקיפות ומקצועיות כפי שצויין בדוח המבקר כאמור. בכוונתה ללמוד את הערות ‏המבקר ולהטמיען ככל שידרש, כחלק בלתי נפרד מתכנית ‏העבודה לשנים 2016-2017‏.

"לעניין הרדיו האזורי: הנהלת הרשות השניה מגבשת בימים אלה את השינויים הנדרשים ‏בהקשר ‏לסוגיות שהועלו בדוח המבקר, לרבות לעניין מודל הפיקוח הרצוי על התחנות. ‏מדובר ‏בתהליכי רוחב המצריכים חשיבה והעמקה, אשר עם סיומם יובאו בפני ועדת הרדיו ‏ומועצת הרשות. ‏בכלל כך, הרשות מעמיקה את ‏בדיקותיה לעניין הסדרת האתיקה ולעניין ‏ימי ההתרמה הנערכים בתחנות הרדיו, ובתום הבדיקה תחליט האם יש ‏צורך בשינויים ‏בעניין זה. ‏הרשות השנייה גאה בהישגים אליה הגיעו תחנות הרדיו האזורי בישראל תחת ‏פיקוחה ב-‏‏20 השנים האחרונות".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully